VOX HUMANA

Zajęcia wyrównawcze

Uczniowie cudzoziemscy, którzy słabo znają język polski, potrzebują dodatkowej pomocy w szkolnej edukacji. Ich rodzice zazwyczaj znacznie gorzej znają język, bądź też nie znają go w ogóle, w związku z czym nie mają możliwości wspierania swoich dzieci w nauce języka ale także innych przedmiotów.

 

Celem prowadzenia zajęć wyrównawczych dla dzieci cudzoziemskich jest pomoc w odrabianiu zadań domowych z różnych przedmiotów, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci mających trudności z opanowaniem szkolnego materiału, wynikających ze słabej znajomości języka polskiego, oraz nadrabianie zaległości w stosunku do polskich kolegów. Nadrobienie zaległości umożliwia pracę na bieżąco, zgodnie z programem realizowanym przez nauczycieli, umożliwia opanowanie materiału szkolnego i wzbogaca znajomość słownictwa polskiego, niezbędnego do funkcjonowania w polskiej szkole i polskim społeczeństwie. W ramach zajęć zakupione zostały dodatkowe pomoce dydaktyczne w postaci książek i programów multimedialnych.

 

Wielu uczniów cudzoziemskich głównie z powodu słabej znajomości języka polskiego ma duże braki i zaległości w nauce, czego skutkiem jest brak promocji do następnej klasy lub egzaminy poprawkowe w sierpniu.

 

Zajęcia prowadzone są w 2 szkołach: SP 58 w Warszawie i ZS Coniewie, w których uczą się dzieci cudzoziemskie (Czachówek, Czaplinek, Cendrowice).