Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Prawo - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Prawo

Aktualności

 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje wykonawcy usługi

  2018-10-27

  Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów kreatywności i innowacyjności dla uczniów, w ramach projektu „Zdolni w szkole i po szkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje dostawcy 13 zestawów komputerowych

  2018-08-31

  W związku z realizacją projektu pt. ”Zdolni w szkole i po szkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT", Stowarzyszenie Vox Humana zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty, w ramach rozenania, na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje dostawcy 13 zestawów komputerowych

  2017-12-10

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Vox Humana projektu pn.”Zdolni w szkole i po szkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT", zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje trenera

  2017-11-27

  Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje trenera, który poprowadzi (wraz z trenerem ze Stowarzyszenia) warsztaty kreatywności i innowacyjności.

 • Zdolni w szkole i po szkole

  2017-10-01

  Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczyna projekt „Zdolni w szkole i po szkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020. 
 • Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-9 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 
Pojęcie mobbingu do polskiego prawa pracy wprowadził w 2004 r. znowelizowany Kodeks Pracy. Ustawodawca określił to zjawisko jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującą u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników [art. 94.3 § 2]. Najistotniejszymi z prawnego punktu widzenia elementami tej definicji są pojęcia „uporczywości” i „długotrwałości”, pozwalające odróżnić mobbing od innych, nawet najbardziej burzliwych sporów w miejscu pracy.

Obowiązki pracodawcy
Prawo uczyniło przeciwdziałanie mobbingowi jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Gdy dowiedzione zostanie, że w danym zakładzie pracy stosowany był mobbing, przełożony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności nawet, gdy sam nie dopuścił się żadnych naruszeń. Pracodawcy powinni zatem dążyć do kształtowania środowiska pracy wolnego od prześladowań [art. 94.3 § 1]

Rozwiązania prawne
Znowelizowane prawo pracy przyznaje ochronę prawną wszystkim pracownikom poszkodowanym w wyniku mobbingu. Osoby takie mogą wystąpić do sądu z powództwem o zasądzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Należy jednak pamiętać, iż podstawą do otrzymania rekompensaty pieniężnej jest nie tyle samo długotrwałe i uporczywe prześladowanie pracownika, ile rozstrój zdrowia, który jest jego skutkiem. Osoby dotknięte problemem mobbingu w swoim miejscu pracy, powinny gromadzić dowody (takie jak wymiana pism, formalne skargi czy opinie lekarskie), które pozwolą im skutecznie poszukiwać ochrony prawnej i dochodzić należności.[art. 94.3 § 3]
W przypadkach, kiedy ofiara mobbingu decyduje się rozwiązać umowę o pracę z powodu prześladowania ze strony pracodawcy, współpracownika(ów) lub podwładnego(ych), polski ustawodawca również zadbał o udzielenie jej ochrony. Pracownik, który w wypowiedzeniu wskaże mobbing jako główną przyczynę odejścia, może następnie wystąpić do sądu o przyznanie odszkodowania w wysokości nie niższej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę [art.94.3 § 4 i 5].
Osoby dotknięte mobbingiem mogą również skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niedozwolonych praktyk. Spośród dostępnych możliwości warto wskazać na mediację, której skutkiem jest zazwyczaj zawarcie ugody o mocy równej orzeczeniu sądu. Strony starają się zażegnać spór z pomocą mediatora na dobrowolnym i niejawnym posiedzeniu. Na mocy przepisów kp, można również żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed specjalną komisją pojednawczą, która może zostać utworzoną w każdym zakładzie pracy. Zanim jednak podejmie się tak daleko idące środki, istnieje możliwość zwrócenia się o interwencję do Państwowej Inspekcji Pracy, która po zbadaniu sprawy zasugeruje odpowiednie rozwiązania, takie jak np. relokacja pracownika na inne stanowisko.

Orzecznictwo w sprawach o mobbing
Z uwagi na fakt, iż zjawisko mobbingu zostało prawnie usankcjonowane stosunkowo niedawno, sądy nie miały zbyt wielu okazji do rozpatrywania tego typu spraw. Pojawiło się jednak kilka ciekawych orzeczeń, zwłaszcza Sądu Najwyższego, które pomagają pracownikowi ocenić swoje szanse w ewentualnym sporze z prześladowcą.
Oto niektóre z nich:
1. Sąd zastrzegł, iż nie można dochodzić zadośćuczynienia za mobbing, powołując się na zdarzenia, które miały miejsce przed 01.01.2004 r. [27.04.2004 (PK 293/03)]
2. Nie jest możliwe ustalenie minimalnego okresu, w którym dochodziło do molestowania pracownika, potrzebnego dla stwierdzenie faktu zaistnienia mobbingu (czasem wystarczy już dniówka robocza!) [2007.01.17 (PK 176/06)]
3. Mobbing może zaistnieć w ramach egzekwowania przysługujących pracodawcy uprawnień, takich jak wydawanie pracownikowi poleceń (to ich forma i treść decyduje o tym, czy można w danym przypadku mówić o mobbingu) [2006.12.05 (PK 112/0)]