Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Lekcje polskiego jako obcego dla dzieci obywateli państw trzecich - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Lekcje polskiego jako obcego dla dzieci obywateli państw trzecich

Bez znajomości języka dzieci nie mogą uczestniczyć w lekcjach, nie mogą integrować się z klasą, swoim najbliższym środowiskiem. Szkoły bardzo często nie dostają żadnych dodatkowych funduszy na lekcje języka polskiego jako obcego lub dostają ich zbyt mało. Zbadaliśmy sytuację warszawskich szkół na Ochocie i Targówku (tam mieszka większość Wietnamczyków) i w żadnej szkole nie ma dodatkowych lekcji.

 

 

W czterech szkołach są uczniowie, którzy mówią tylko w języku wietnamskim (w sumie ok. 10 uczniów), w dwóch szkołach uczniowie, którzy mówią tylko po turecku. Na listach do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 zlokalizowaliśmy już 20 uczniów o nazwiskach wietnamskich lub chińskich. W szkole (Zespół Szkół nr 83, w których prowadziliśmy to działanie) w klasach pierwszych ma 8 nowych, wietnamskich uczniów. Rozszerzenie tego działania jest bardzo potrzebne. Kierujemy je do szkół, w których uczniów nie znających języka jest bardzo wielu i pula godzin samorządowych jest zbyt mała lub do szkół, które w ogóle nie mają takich lekcji.

 

 

Lekcje są prowadzone w bezpośrednio w szkołach do których chodzą dzieci imigrantów, przez nauczycieli z danej szkoły lub jeśli w danej szkole nie ma odpowiednich nauczycieli lekcje realizują nauczyciele lub edukatorzy z zewnątrz. Lekcje są prowadzone w małych grupach o poziomie dostosowanym do potrzeb uczniów. Nauka w małych grupach jest najskuteczniejszą i najefektywniejszą metodą nauki dzieci i młodzież nie znających języka.

 

 

Dzięki przyspieszeniu nauki języka uczniowie – imigranci będą mogli uczestniczyć w pełni zarówno w edukacji szkolnej jak i w życiu społecznej klasowej i szkolnej. Nauka języka jest fundamentem integracji i odnalezienia w przyszłości miejsca w naszym społeczeństwie. 

 

  **************

 

 

Szkoła Podstawowa nr 260 w Warszawie

 

Podejmowane działania:

 

Podczas zajęć rozwijane były sprawności językowe tj. słuchanie, czytanie, mówienie oraz pisanie. Zakres tematyczny został dostosowany do realiów życia codziennego, szkolnego i bliskiego dziecku. Zajęcia miały na celu wspomaganie dzieci w pokonywaniu trudności w opanowaniu języka polskiego oraz pomoc w odrabianiu prac domowych i nadrabianie zaległości edukacyjnych. Korzystałam z podręczników do nauki języka polskiego, które szkoła otrzymała od Stowarzyszenia Vox Humana.

 

Rezultaty:

 

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego w znacznym stopniu wpłynęły na podniesienie kompetencji językowych i lepszą znajomość języka polskiego , co sprawia , że dzieci lepiej funkcjonują w szkole , więcej mogą skorzystać z lekcji w klasie i lepiej czują się w szkole. Uczniowie są przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.

 

Trudności:

 

Uczniowie cudzoziemscy nie mogą liczyć na pomoc przy odrabianiu prac domowych , gdyż ich rodzice słabo znają język polski . Dlatego też należy zapewnić tym dzieciom pomoc i możliwość odrabiania lekcji w szkole.

 

Wnioski:

 

Uczniowie cudzoziemscy powinni otrzymać codziennie minimum jedną dodatkową lekcję języka polskiego, byłaby to dla nich duża pomoc w szybszym opanowaniu języka polskiego a także pomoc przy odrabianiu prac domowych oraz w nadrabianiu zaległości edukacyjnych. Miałoby to wpływ na lepsze funkcjonowanie dzieci w szkole i dałoby im szansę na odnoszenie sukcesów.

 

Anna Guzowska

 

 

Szkoła Podstawowa nr 34 w Warszawie 

 

Zakres tematyczny zajęć:

 

 • Liczebniki porządkowe.

 • Rozpoznawanie i wymowa poznanych liczebników.

 • Układanki obrazkowo - wyrazowe.

 • Realizacja przebiegu dnia.

 • Czytanie prostych wyrazów.

 • Ćwiczenia utrwalające proste pojęcia.

 • Słownictwo związane z usługami.

 • Czasowniki związane z układaniem dnia: idę, wstaję, itp..

 

 

Rezultaty

 

Głównym celem zajęć było osiągnięcie przez uczniów biegłości językowej, zakładając, że język polski dzieci cudzoziemskie poznają nie tylko na zajęciach lekcyjnych lecz także funkcjonując w codziennej polskiej rzeczywistości.

 

Szczegółowymi celami zajęć było, aby uczniowie:

 

 • rozumieli proste komunikaty i polecenia,

 • tworzyli krótkie komunikaty dotyczące swoich potrzeb,

 • udzielali odpowiedzi na pytania,

 • nazywali wskazane osoby, rzeczy, przedmioty i określali ich cechy,

 • przedstawiali siebie i innych imieniem i nazwiskiem,

 • tworzyli proste zdania pojedyncze, oznajmujące, pytające,

 • rozumieli ogólny sens prostego tekstu,

 • relacjonowali przebieg swojego dnia.

 

Trudności

Koniecznym wydaje się podjęcie działań umożliwiających uczniom lepsze funkcjonowanie w międzykulturowym zespole. Ważne jest, by wspieranie tych uczniów odbywało się równocześnie na kilku płaszczyznach, m.in.:

 

 

 • stworzenie warunków do nauki języka polskiego jako drugiego,

 • pomoc w „odnalezieniu się” w nowym środowisku

 • integracja ze środowiskiem

 

Wnioski

 

Celem ewaluacji będzie ocena tego, w jakim stopniu zajęcia przyczyniły się do przyswojenia wiedzy i umiejętności z zakresu mowy i pisowni języka polskiego. Dokonana ona zostanie po zakończeniu zajęć. Informacja zostanie zebrana przy pomocy następujących narzędzi:

 

 • Monitorowania pracy ucznia na zajęciach w szkole,

 • Kart pracy ucznia

 • Testy znajomości pojęć

 • Rozmowy z dziećmi.

 

Najistotniejszym elementem ewaluacji będzie jednak obserwacja postępów dzieci na zajęciach.

Beata Niksińska