Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Kursy polskiego dla studentów z konwersacjami i nauką pisania - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Kursy polskiego dla studentów z konwersacjami i nauką pisania

„Język polski poprzez media” jest autorską propozycją kursu języka polskiego, który koncentruje się na rozwijaniu takich kompetencji językowych jak: rozumienie ze słuchu, mówienie oraz, w mniejszym zakresie, pisanie. Od innych kursów różni się tym, iż oprócz budowania sprawności w posługiwaniu się językiem, pozwala uczestnikom na lepsze poznanie współczesnej Polski. Jest szczególnie przydatny dla osób, które interesują się polską kulturą i społeczeństwem, chcą wiedzieć, co Polacy oglądają, czego słuchają, jakie programy telewizyjne lubią, z czego się aktualnie śmieją, jakie mają poglądy polityczne.

 

 

Zaproponowana koncepcja metodyczna sprawia, że wykorzystywane przez lektorów materiały są przygotowywane na bieżąco, z uwzględnieniem aktualnych zjawisk kulturowych oraz społecznych. Każde zajęcia koncentrują się na odrębnym zagadnieniu i są bogato ilustrowane materiałami audiowizualnymi. Uczestnicy kursu oglądają wybrane fragmenty filmów fabularnych oraz dokumentalnych, fragmenty programów publicystycznych i rozrywkowych, fragmenty dyskusji na aktualne tematy. Słuchają polskiej muzyki. Oswajają się żywym językiem, jaki można usłyszeć w środkach masowego przekazu.

 

 

Kolejnym modułem kursu jest „Warsztat gramatyczny”. Ponieważ na poziomie znajomości języka powyżej A2 kluczowym zagadnieniem staje się poprawności gramatyczna, ważnym komponentem kursu są ćwiczenia doskonalące użycie poprawnych form i struktur gramatycznych. Lekcje proponowane w kursie „Język polski poprzez media” zostały opracowane w taki sposób, by wykorzystywane podczas zajęć materiały audiowizualne, prócz zachęty do mówienia, stawały się pretekstem do omówienia oraz ćwiczenia wybranych zagadnień gramatycznych, np.: struktur wymagających użycia określonego przypadka, czasu, itd.

 

 

Ostatnim komponentem kursu będzie część poświęcona pisaniu. Z konieczności będą to raczej krótkie formy wypowiedzi. Ich dobór będzie ściśle powiązany z tematyką zajęć oraz omawianym zagadnieniem gramatycznym. Na przykład na zajęciach poświęconych najlepszym polskim reklamom studenci będą musieli przygotować dwa krótkie teksty reklamujące wybrany produkt. W każdym z nich będą musieli użyć właściwych form trybu rozkazującego czasownika.

 

 

Kurs „Język polski poprzez media” przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem polskim na poziomie A2 lub wyższym. W zależności od stopnia znajomości języka, zakłada się utworzenie grup na wyjściowym poziomie: A 2, B 1, B2 i C 1.

 

 

Kurs będzie składał się z 60-ciu lekcji 45-minutowych. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w modułach 2 x 45 minut lub 3 x 45 minut, w zależności od preferencji oraz możliwości czasowych uczestników kursu. Zakłada się, iż kurs nie powinien trwać dłużej niż dwa i pół miesiąca. Kurs może być prowadzony na uczelniach lub w szkole Modern.edu.

 

 

*************

Kursy dla studentów odbywały się na zróżnicowanych poziomach od A 1.1 do poziomu C. Na wyższych poziomach szczególny nacik był położony na naukę pisania, natomiast na poziomie A 1.1 na usprawnienie komunikacji.

 

Szkoła Modern.edu uczy języka wykorzystując metodę komunikacyjną i ortodoksyjnie podchodzi do jej głównych założeń, zwłaszcza w pierwszej fazie nauki. O ile jednak podczas pierwszych kilkudziesięciu godzin nauki języka główny nacisk kładziony jest na sprawność komunikacyjną, o tyle na wyższych poziomach znajomości języka kluczowym zagadnieniem staje się poprawność gramatyczna oraz pracami pisemnymi, które czesto sprawiają problem cudzoziemcom posługującym się sprawnie językiem mówionym.

 

Właśnie temu zagadnieniu został podporządkowany program kursów na poziomach B 1.1 oraz B 2.2. Większość uczestników kursu pochodziła z krajów słowiańskich, tj. Ukrainy i Rosji, a w Warszawie studiuje i pracuje. Jak zwykle w takich przypadkach pojawiła się różnica między bierną a czynną znajomością języka. Uczestnicy kursu nie mieli problemów z rozumieniem nawet skomplikowanych tekstów pisanych, gdy jednak szło o sprawność w posługiwaniu się polszczyzną mówioną pojawiały się problemy. Lektorki prowadzące kurs skupiły się więc rozszerzaniu słownictwa oraz na ćwiczeniu poprawności jego użycia. Uczestnicy chcieli również poświęcić część godzin lekcyjnych na pisanie, gdyż właśnie tę sprawność językową ocenili jako najmniej rozwiniętą.

 

W związku z tym Szkoła zaproponowała następujący program, skoncentrowany na budowaniu poprawności językowej. Jeśli chodzi o zarys programu, pozostał niezmienny. Zmieniły się jednak materiały, tematy, typy ćwiczeń.

 

Zarys programu na poziomów wyższych ( od B 1.1 wzwyż). 

  1. Deklinacja rzeczowników i przymiotników w narzędniku, miejscowniku, bierniku i dopełniaczu liczby pojedynczej i mnogiej.
  2. Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników męskoosobowych.
  3. Czasowniki ruchu.
  4. Dokonany i niedokonany aspekt czasownika. Czasy przeszłe i przyszłe.
  5. Deklinacja zaimków w wybranych przypadkach..
  6. Zdania podrzędne złożone – konstrukcja chcę, proszę, żeby…..
  7. Tryb warunkowy: gdybym
  8. Ćwiczenia leksykalne w obrębie tematów zaproponowanych przez uczestników kursu (np.: sytuacje związane z pracą, załatwianiem spraw w urzędach, banku, itd.)

 

 

Oprócz doskonalenia wymienionych powyżej konstrukcji gramatycznych, uczestnicy kursu równolegle pracowali nad rozbudowaniem leksyki. Tu jednak z góry założono, że ilość nowego słownictwa będzie kontrolowana i nie przekroczy 10-15 nowych słów, wyrażeń lub fraz wprowadzonych podczas jednej lekcji. Podstawowym założeniem metodycznym była bowiem praca nad gramatyczną poprawnością w obrębie struktur, fraz, końcówek fleksyjnych, wyrażeń przyimkowych. Większy nacisk położono również na pisanie, które można ćwiczyć w miarę jak wzrasta świadomość językowa uczestników. Gdy podstawowe kwestie znajomości języka nie stanowią bariery, można poświęcić część uwagi na ćwiczenie pisemnych form wypowiedzi.

 

Poziom A 1.1

 

Uczestnicy kursu, studenci Politechniki Warszawskiej, regularnie uczestniczyli w zajęciach, porządkując już nabyte i zdobywając nowe umiejętności językowe na poziomie A 1.1. Pod koniec kursu widać było, że wyraźnie poprawili sprawność językową, zarówno w zakresie poprawności, jak i płynności. Oznacza to, że byli w stanie poprawnie konstruować zarówno zdania twierdzące jak i pytania dotyczące wybranych sytuacji komunikacyjnych. Poprawiło się równie ich rozumienie ze słuchu oraz rozumienie czytanego tekstu, choć wciąż były to teksty o niezbyt rozbudowanej leksyce. Nauczyli się budować dłuższe wypowiedzi w czasie teraźniejszym i przeszłym oraz pisać krótkie streszczenia. W ciągu 52 lekcji zdecydowanie poprawili znajomość języka, rozbudowali leksykę, poznali nowe struktury gramatyczne, opanowali kilka nowych kompetencji językowych. Wszystko to zostało wprowadzone za pomocą krótkich praktycznych dialogów oraz tekstów. Większość z uczestników zadeklarowała chęć uczestniczenia w kolejnym, kursie prowadzonym przez Modern.edu.